Norske båtbyggertradisjoner

Det er ikke noen tvil om at Norden og spesielt Norge, har lange tradisjoner knyttet til båtbygging. Med vår lange kyst og store havområder, har nordmenn i all tid vært avhengig av gode båter. Det at en av våre båtbyggertradisjoner kan havne på Unesco sin verdensarvliste, viser kanskje hvor unikt det hele er i verdensmålestokk – og det er den nordiske klinkbyggingen det er snakk om. For dette er altså ikke bare en norsk tradisjon og byggeteknikk, men altså en nordisk og Norge utgjør en stor del av denne tradisjonen. Vi skal nå se litt mer på dette med gamle båter, og ikke minst hva som gjøres for å holde liv i gamle båtbyggertradisjoner langs kysten vår.

Både gammelt og nytt

Det å holde liv i gamle tradisjoner er viktig uansett om vi snakker om båter, eller andre ting i hverdagen vår. Det kommer stadig nye metoder og kunnskap om hvordan vi kan gjøre ting bedre, men ofte ser man at det gamle faktisk vinner over ny teknologi

Forbundet Kysten

Dette er en organisasjon som jobber med å holde liv i tradisjoner knyttet til båtbygging langs kysten vår, og de jobber på flere fronter for å øke interessen rundt nettopp dette med båtbygging. De har som mange andre organisasjoner med seg en del frivillige, som arbeider hele året for Forbundet Kysten. Men dette alene er ikke nok, og de sier at det å få med seg reiseliv og turisme i enda større grad – er svært viktig for å kunne øke båtproduksjonen.

2000 år gammel tradisjon

2000 år gammel tradisjon

Vel det var litt om Forbundet Kysten og hvordan de jobber, men det som det nå konkret skal handle om – er altså den nesten 2000 år gamle klinkbåtbyggermetoden. Forbundet har nå søkt denne tradisjonen å bygge båter på, inn på Unesco sin lite over «Menneskehetens immaterielle kulturarv».

Dette er klinkbåtbygging

Når en båt skal bygges, så legges bordene med overlapping og metoden er ofte brukt på småbåter. Det mest vanlige i Norge er at man deler opp denne type båter (klinkbygde) i to hovedgrupper/kategorier. Gruppene har sine egne tradisjoner, og deles inn i vest- og nordenfjeldske og østnorske.

Østnorske

Det er fra Lindesnes og østover at vi finner denne kategorien klinkbygde båter, og mer konkret snakker vi om Skagerak, Sørlandskysten og Oslofjord-området. Det som kjennetegner den østnorske båten, er at den er kraftigere, bredere og rundere enn den vest- og nordenfjeldske båten. Båttypene man finner innenfor denne kategorien, er typisk pram, kogg, snekke og sjekter.

Vest- og Nordenfjeldske

Ja disse båtene med denne tradisjonen, strekker seg helt fra vest for Lindesnes til Finnmark – så vi snakker om store deler av den lange kysten vår som dekkes av denne båttradisjonen faktisk. De mest viktige og tallrike båtene er; kvenske og samiske elvebåter, nordlandsbåt, geitbåt, sjøsamisk bask, nordfjordsbåt, åfjordsbåt, sognebåt og strandebarmar. Det er i dag færre og færre båtbyggere som mestrer klinkemetoden, og det er viktig å lære denne kunnskapen videre slik at den på sikt ikke dør helt ut. Mange tiltak er gjort på denne fronten, og Forbundet Kysten jobber aktivt for å øke kunnskapen om båtbyggermetoden.